Cổ đông
Thông báo về ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019
Thứ sáu, 7/2/2020 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý Cổ Đông Công Ty Cổ Phần Đường Nước Trong

-    Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
-    Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Nước Trong,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019 cụ thể như sau:

-    Tên tổ chức    : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG
-    Địa chỉ            : Tân Hội, Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
-    Điện thoại     : 0276.3751002        Fax: 0276.3755087
-    Ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông): 16 giờ, ngày 14/02/2020
-    Mục đích: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018-2019
-    Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ: cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đường Nước Trong tại thời điểm chốt danh sách ngày 14/02/2020

Thư mời họp và các tài liệu khác liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2018-2019 sẽ được gửi đến Quý cổ đông sau đó.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Hoàng Hạnh Linh – Văn phòng Công ty, theo số điện thoại: 0946 457 102

Trân trọng thông báo!

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
 

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 Hiến máu 4 Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập