Cổ đông
Thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên độc lập HDQT nhiệm kỳ 2018 - 2021
Thứ ba, 23/10/2018 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý Cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NƯỚC TRONG

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2017-2018, Công ty sẽ tiến hành bầu cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“ĐL HĐQT”) nhiệm kỳ 2018-2021, HĐQT chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh thành viên ĐL HĐQT của Công ty như sau:

I.       Mục tiêu:

-    Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

-    Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II.     Số lượng thành viên Độc lập HĐQT cần bầu:

             - Số lượng thành viên HĐQT ĐL: 01 người

             1. Điều kiện ứng cử, đề cử vào thành viên ĐL HĐQT:

a.Đáp ứng khoản 4 Điều 33 Điều lệ Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử số lượng ứng cử viên của Hội đồng quản trị như sau:

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông khác đề cử.

b.Đáp ứng khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp: Thành viên ĐL HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

-          Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.

-          Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

-          Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

-          Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

-          Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

 

III.      Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên ĐL HĐQT

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên ĐL HĐQT bao gồm:

a)  Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);

b)  Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

c)  Bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

     2. Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT chậm nhất trước 14 giờ ngày 28/10/2018 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đường Nước Trong

Địa chỉ         : Hội An, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh

Điện thoại   : (84) 0276 3751 002                                               - Fax: (84) 0276 3755 087

Người nhận : Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh – Văn phòng Công ty (ĐT: 0944317819)

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên ĐL HĐQT”

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào thành viên ĐL HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo./.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Tưới mía Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập