Chích sách thu mua
Thứ hai, 14/2/2011 3:09:00 PM
Thông báo (số 5) về việc giá thu mua nguyên liệu mía cây Từ 02 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2011 tăng tiền trợ giá lên Chi tiết...
Thứ ba, 25/1/2011 12:00:00 AM
Công Ty cổ phần đường Nước Trong điều chỉnh và bổ sung như sau: Chi tiết...
Thứ tư, 12/1/2011 12:00:00 AM
Thông báo số 4 về giá thu mua nguyên liệu mía cây Chi tiết...
Thứ năm, 20/1/2011 12:00:00 AM
Được sự thống nhất của Ban giám đốc Công ty Cổ phần đường Nước Trong về việc đầu tư trồng mía để phục vụ cho vụ chế biến 2011- 2012. Nay Công ty Cổ phần đường Nước Trong thông báo đến các hợp đồng trồng mía về chính sách đầu tư trong niên vụ 2010- 2011 vụ chế biến 2011- 2012 như sau: Chi tiết...
Thứ tư, 12/1/2011 12:00:00 AM
Giá thu mua nguyên liệu mía cây vụ 2010 - 2011 tại bàn cân cân bao gồm: Chi tiết...
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 3 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập