Cổ đông
Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường niên độ 2017 - 2018
Thứ tư, 16/1/2019 12:00:00 AM

Kình gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Đường Nước Trong.

Cty CP Đường Nước Trong kính gửi quý Cổ đông biên bản họp và nghị quyết Đại hội Cổ đông bất thường niên độ 2017 - 2018 đã được thông qua

Nội dung gồm:

     - Biên bản họp Tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

     - Nghị quyết Tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

     - Biên bản kiểm phiếu của ĐHĐCĐ

     - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

     - Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT và thay đổi người đại diện theo pháp luật

     - Nghị quyết Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch HĐQT và Thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trản trọng!

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập