Cổ đông
Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT
Thứ bảy, 22/12/2018 12:00:00 AM


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

-          Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 ( “Luật Doanh nghiệp”);

-          Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Đường Nước Trong (“Điều lệ”);

-          Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà Võ Thị Bích Hạnh;

 

Công ty cổ phần Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty như sau:

I.       Số lượng thành viên HĐQT cần bầu:

-          Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người.

II.    Quyền ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử số lượng ứng cử viên của Hội đồng quản trị như sau:

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa một ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa hai ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa bốn ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử tối đa năm ứng cử viên;

-          Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị hoặc các cổ đông khác đề cử.

III.Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

 Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

-          Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp;

-          Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác

-          Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT

1.      Hồ sơ ứng cử, đề cử để bầu vào thành viên HĐQT bao gồm:

  1. Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  3. Bản sao hợp lệ chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

2.      Thời hạn, địa chỉ nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên HĐQT chậm nhất trước 14 giờ ngày 27/12/2018 (theo dấu bưu điện) tới địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đường Nước Trong

Địa chỉ                   : Hội An, Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh

Điện thoại             : (84) 0276 3751 002                                      - Fax: (84) 0276 3755 087

Người nhận           :  Bà Nguyễn Thị Huyền Trinh – Văn phòng Công ty

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/ đề cử vào thành viên HĐQT”

 

Lưu ý: Người được đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo ./.

 

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị.

2. Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

3. Sơ yếu lý lịch

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 2 Hiến máu 4 Chi đoàn Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập