Cổ đông
Thứ bảy, 21/1/2017 12:00:00 AM
Mục đích chốt danh sách cổ đông: để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2016 (từ 01/01/2016 đến 30/06/2016) Chi tiết...
Thứ sáu, 4/11/2016 12:00:00 AM
Thông báo chốt danh sách cổ đông - Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ từ 01/01/2016 - 30/06/2016. Chi tiết...
Thứ năm, 31/12/2015 8:58:00 AM
1. Mục đích: Tạm ứng chia cở tức đợt 1 năm 2015 2. Thời gian đăng ký chốt danh sách cổ đông: Trước 16 giờ ngày 30/11/2015 Chi tiết...
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập