Cổ đông
Thông báo về việc mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên Cty CP Đường Nước Trong niên độ (01/01/2016 - 30/06/2016)
Chủ nhật, 20/11/2016 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đường Nước Trong

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đường Nước Trong trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ (01/01/2016 - 30/06/2016) như sau:

1. Thời gian: 08 giờ ngày 30 tháng 11 năm 2016.

2. Địa điểm: Hội trường công ty cổ phần Đường Nước Trong -  ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

3. Nội dung: Theo tài liệu đính kèm.

4. Điều kiện tham dự;

-Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty theo danh sách chốt ngày 14/11/2016.

- Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền cho đại diện tham dự (có mẫu ủy quyền kèm theo).

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ (01/01/2016 - 30/06/2016) của Công ty CP Đường Nước Trong.

Địa chỉ: ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: (84) 066.3751002 - Fax: (84) 066.3755087

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông

- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự

- Tờ trình nhân sự ban chủ tọa, ban kiểm phiếu, ban thư ký đại hội

- Phiếu đặt câu hỏi

- Nội quy làm việc Đại hội đồng cổ động

- Thể lệ bầu cử

- Thông báo bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát

- Sơ yếu lý lịch (Dành cho người ứng cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Đơn đề cử Kiểm soát viên 

- Đơn ứng cử Kiểm soát viên

 Sơ yếu lý lịch Kiểm soát viên

- Tài liệu tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Báo cáo Hội đồng quản trị

- Báo cáo Ban kiểm soát

- Báo cáo Ban điều hành

- Tờ trình các loại:

- 01 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán

- 02 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận

- 03 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2016 - 2017

- 04 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán

- 05 - Xin chủ trương ký kết các hợp động giao dịch có liên quan

- 06 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- 07 - Chuẩn y miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Ngữ

- 08 - Bầu bổ sung thành viên Hôi đồng quản trị.

- 09 - Chuẩn y từ nhiệm Kiểm soát viên

- 10 - Thông qua Bầu bổ sung Kiểm soát viên.

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Hiến máu 4 Kỷ niệm 5 năm thành lập 8 tháng 3 Chi đoàn
Thống kê truy cập