Cổ đông
Thông báo về việc Cty CP Đường Nước Trong mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thứ bảy, 16/4/2016 12:00:00 AM

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ Phần Đường Nước Trong

Cty Cổ phần Đường Nước Trong triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Đường Nước Trong như sau:

Thời gian: 08 giờ ngày 26 tháng 04 năm 2016 (thứ 3)

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Đường Nước Trong, ấp Hội An - xã Tân Hội - huyện Tân Châu - tỉnh Tây Ninh.

Nội dung: theo chương trình đính kèm.

Điều kiện tham dự: Căn cứ điều 19 điều lệ công ty: cổ đông sở hữu và/ hoặc đại diện sở hữu số cổ phần từ 01% vốn điều lệ trở lên được quyền tham dự đại hội đồng cổ đông.

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

- Thư mời hợp đại hội đồng cổ đông

- Chương trình đại hội đồng cổ đông

- Quy chế bầu cử

- Thể lệ bầu cử đại hội đồng cổ đông

- Quy chế làm việc và thể thức biểu quyết đại hội

- Biểu mẫu ứng cử, đề cử, ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông

* Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông (có chỉnh sửa)

- Tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông:

-- Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh

-- Báo cáo của Hội đồng quản trị

-- Báo cáo của Ban kiểm soát

-- Báo cáo tài chính năm 2015

-- Tờ trình các loại:

01 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

02 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

03 - Thay đổi niên độ kế toán

04 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

05 - Thông qua nội dung điều lệ sửa đổi

06 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2016

07 - Chủ trương ký kết hợp đồng giao dịch với các công ty

08 - Chuẩn y miễn nhiệm thành viên HĐQT

09 - Chuẩn y bổ xung thành viên HĐQT

10 - Chuẩn y miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát

11 - Chuẩn y bổ sung thành viên Ban kiểm soát

12 - Thù lao Hội đồng quản trị

-- Dự thảo sửa đổi điều lệ công ty CP Đường Nước Trong

-- Dự thảo nghị quyết

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Chi đoàn Chi đoàn 8 tháng 3 Kỷ niệm 5 năm thành lập
Thống kê truy cập