Tin tức công ty
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
Thứ hai, 10/1/2011 12:00:00 AM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đường Nước Trong trân trọng thông báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đường Nước Trong như sau :

1. Thời gian tổ chức : Vào lúc 8giờ ngày 29 tháng 4 năm 2010.

2. Địa điểm : ấp Hội An- xã Tân Hội- huyện Tân Châu-tỉnh Tây Ninh

Điện thoại : 066 3751002 ; Fax : 066 3755087

3. Nội dung đại hội thông qua :

-Báo cáo kết quả hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010;

-Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ I (2005-2009) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ II (2010-2014);

-Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2005-2009) và phương hướng nhiệm kỳ II (2010-2014);

-Báo cáo thẩm tra tài chính của Ban kiểm soát năm 2009 ;

-Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2009; dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010;

-Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ II (2010-2014);

4. Điều kiện tham dự đại hội

Căn cứ điều 19 của điều lệ Công ty : cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu số cổ phần từ 1% vốn điều lệ trở lên được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác :

+Để thuận tiện cho công tác tổ chức đại hội, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự với Ban tổ chức đại hội trước 16giờ ngày 22/4/2010 qua điện thoại hoặc fax.

+Nếu không dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần và người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

+Cổ đông pháp nhân phải có ủy quyền hợp lệ cử người đại diện tham dự đại hội.

+Khi đến dự đại hội, cổ đông hoặc người được ủy quyền xin vui lòng mang theo thơ mời và giấy CMND.
 

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Thành Đời

Chia sẻ với bạn bè qua:
Video clip
Hình ảnh hoạt động
8 tháng 3 Chi đoàn Hiến máu 1 Kỷ niệm 5 năm thành lập Hiến máu 4
Thống kê truy cập